Yazar: Volkan Varol | Tarih: Mart 26, 2018, saat 7:43 am | Son güncelleme: 24 Nis 2021, saat 2:42 pm | Etiketler: abece, alfabe, alfabeto
Okuma süresi: 10 dakika
Ücretsiz İtalyanca derslerimize İtalyanca alfabe ile başlıyoruz. Bu dersimizde sizlere İtalyan alfabesi (l'alfabeto italiano) hakkında temel bilgiler vereceğim.
İtalyanca alfabe hakkında en temel bilgileri verdikten sonra vurgulama, sayılar ve noktalama işaretleri gibi bazı temel konulara da değineceğim.

Bu derste neler öğreneceksiniz?

 • Alfabe sözcüğü
 • Latin alfabesi
 • İtalyan alfabesindeki harfler
 • Telefon alfabesi
 • İtalyancaya yabancı dillerden gelen harfler
 • İtalyancada harflerin ad ve okunuşları
 • İtalyancada yabancı dillerden gelen harflerin isim ve okunuşları
 • Bazı özel durumlar ve kurallar

Alfabe sözcüğü - La parola di "alfabeto"

Alfabe sözcüğü, Yunan alfabesinin ilk iki harfi olan alfa ve beta'dan geliyor (alfa, α harfinin okunuşudur, beta ise β harfinin okunuşudur).

Alfa Yunan alfabesindeki ilk sesli harf iken, beta ise ilk sessiz harftir.

 

Grek alfabesi - Alfabeto greco

İtalyanlar da alfabeye benzer şekilde alfabeto derler. Bu sözcük al-fa-bè-to şeklinde hecelenir ve vurgu -be hecesi üzerindedir. Genel olarak belirtmek gerekirse, İtalyancada vurgular genellikle sondan bir önceki heceye düşmektedir.

İtalyancada alfabeyi öğrenmeye, yani alfabeyi 'sökmeye'

 • imparare l’alfabeto (alfabeyi öğrenmek) veya
 • imparare l’abbiccì (a, b, c'yi öğrenmek)

denir.

Buradaki abbiccì sözcüğü de alfabe anlamına gelmektedir; Türkçede alfabe anlamına gelen abece sözcüğü gibi.

Şimdi de diğer alfabelerden örnek verecek olursam:

 • l'alfabeto italiano lalfabeto italyano İtalyan alfabesi
 • l'alfabeto turco lalfabeto turko Türk alfabesi
 • l'alfabeto greco lalfabeto greko Yunan alfabesi
 • l'alfabeto latino lalfabeto latino Latin alfabesi
 • l'alfabeto etrusco lalfabeto etrusko Etrüsk alfabesi
 • l'alfabeto fenicio lalfabeto feniço Fenike alfabesi
 • l'alfabeto tedesco lalfabeto tedesko Alman alfabesi
 • l'alfabeto francese lalfabeto françeze Fransız alfabesi

Görüldüğü gibi italiano, turco ve greco gibi milliyet belirten sıfatları isimden, yani alfabeto sözcüğünden sonraya koyduk. Bu, İtalyancada genel bir kuraldır; sıfatlar genellikle isimden sonra gelirler.

Milliyet sıfatlarını ve genel olarak İtalyancadaki sıfatları sonraki derslerde ele alacağız.

Belirtmek gerekir ki, buradaki l'alfabeto sözcüğü aslında lo alfabeto'nun kısa yazılışıdır. Burada lo bir edattır ve alfabeto sözcüğünü tanımlar.

İtalyancada Edatlar konusunda bunları ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum.

Latin alfabesi - L'alfabeto latino

Bildiğiniz gibi Latin alfabesi, dünyada en çok kullanılan alfabetik yazma sistemidir. İngilizcenin yanı sıra çoğu Avrupa dilinin ve Avrupalıların yerleştiği bölgelerin standart alfabesidir.

Latin alfabesi milattan önce 600'den daha önce bir zamanda Etrüsk alfabesinden türemiştir. Latin alfabesinin izleri Etrüsk'ten başlayarak, Yunan ve Fenike alfabesine ve Suriye ile Filistin'de kullanılan Kuzey Semitik alfabesine kadar takip edilebilir.

Klasik Latin alfabesi 23 harften oluşuyordu; bunların 21 tanesi Etrüsk alfabesinden türetilmişti. Orta çağda klasik Latin alfabesindeki

 • I harfi I ve J'ye,
 • V harfi ise U, V ve W'ye

dönüşerek modern İngilizcenin 26 harfli alfabesini karşılayabilecek hale gelmiştir.

Atatürk'ün 1928 Harf Devrimi Bildiğiniz gibi Latin alfabesi Türkiye’de, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün reformlarını takiben, 1928’de yapılan "Harf devrimi" ile kabul edilmiştir.

İtalyan alfabesindeki harfler - Lettere dell'alfabeto italiano

İtalyan alfabesi, Latin alfabesinden türemiştir.

İtalyan alfabesinde

 • 5'i ünlü  (A, E, I, O, U)
 • 16'sı ünsüz (B, C, D, F, G, H, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, Z)

olmak üzere toplam 21 harf vardır.

İtalyan alfabesinde olmayan, ancak yabancı dillerden geldikleri için seyrek de olsa kullanılan diğer harfler ise şunlardır:

 • J – i lunga (NOT: Bu harfin İtalyancadaki adı i lunga'dır. "i lunga" diye okunur. Diğer bir deyişle İtalyanlar bunu "je" diye seslendirmezler, aksine harfin adı olan i lunga'yı kullanırlar. Türkçede "je harfi" deriz ya, onlar da i lunga derler.)
 • K – cappa veya kappa (NOT: Bu harfin İtalyancadaki adı cappa veya kappa'dır. "kappa" diye okunur. Diğer bir deyişle İtalyanlar bunu "ka" veya "ke" diye seslendirmezler, aksine harfin adı olan cappa veya kappa'yı kullanırlar. Türkçede "ka harfi" veya "ke harfi" deriz ya, onlar da cappa veya kappa derler.)
 • W – doppiavù (doppiyavu diye adlandırılır ve okunur)
 • X – ics  veya xilofono (iks veya ksilogono diye adlandırılır ve okunur)
 • Y – ipsilon veya i greca (ipsilon veya i greka diye adlandırılır ve okunur)

alfabeto italiano

İtalyan alfabesindeki harfler, büyük veya küçük olarak yazılabilirler.

İtalyancada büyük harfe lettera maiuscola, küçük harfe ise lettera minuscola denir.

Buradaki lettera sözcüğü harf anlamına gelir. Maiuscolo ve minuscolo sözcükleri ise birer sıfattırlar ve sırasıyla büyük harf (majüskül harf) ve küçük harfe (miniskül harf) karşılık gelirler.

Tekrar belirtecek olursak; İtalyancada

 • 5 ünlü harf (5 vocali) : a; e; i; o; u
 • 16 ünsüz harf (16 consonanti) : b; c; d; f; g; h; l; m; n; p; q; r; s; t; v; z

bulunmaktadır.

ÖNEMLİ NOT
İtalyan alfabesinde J, K, W, X ve Y yoktur. Bu harfler ancak ve ancak başka dillerden alınan sözcüklerde yer alırlar.

Gelecek derslerde, İtalyancada isimlerin cinsiyeti konusunu anlatacağım.

İtalyancadaki her ismin birer cinsiyetinin olması şartı, doğal olarak alfabenin harfleri için de aranmaktadır.

Çünkü harfler de birer isimdirler. İtalyan alfabesinin tüm harfleri dişi isimdirler ve dolayısıyla tanım edatı olarak la alırlar.

Örneğin

 • a harfi > la a
 • b harfi > la b
 • z harfi > la z

olarak anılır ve söylenir. Nasıl Türkçede a harfi, b harfi, z harfi diyorsak, onlar da

 • a harfine la a veya lettera a
 • b harfine la b veya lettera b
 • ...
 • z harfine la z veya lettera z

derler.

Telefon alfabesi - L'alfabeto telefonico

Bir sözcüğü duyamadığınız ya da tam olarak anlayamadığınız durumlar çok sık gerçekleşir. Şayet böyle bir şey İtalya'da olacak olursa, İtalyanlar size

Come si scrive? Nasıl yazılır?

diye soracaklardır.

Peki bir sözcüğün nasıl yazıldığını bilmek için coğrafi isimler önemli midir? İtalyanlar için, evet.

İtalyanlar, Come si scrive? sorusuna cevap olarak harfleri tek tek söylemenizden memnun kalmazlar.

Aynı bizdeki gibi ("Adana'nın a'sı, Bursa'nın b'si şeklinde) aynı zamanda ilgili şehrin ismini de duymak isterler, harfleri daha rahat ayırtedebilmek için...

Örneğin;

A harfini, a di Ancona, yani Ancona'nın a'sı şeklinde söylemenizi isterler.

P harfini, p di Palermo, yani Palermo'nun p'si şeklinde söylemenizi isterler.

Yine Mario sözcüğünü Milano-Ancona-Roma-Imola-Otranto

şeklinde kodlamanızı isterler.

Gördüğünüz gibi burada her bir harfe karşılık gelen bir şehir söz konusudur.

Bu alfabeye aynı zamanda telefon alfabesi (alfabeto telefonico) de denir.

İşte İtalyan telefon alfabesi:

 • A – Ancona
 • B – Bari veya Bologna
 • C – Como
 • D – Domodossola
 • E – Empoli
 • F – Firenze
 • G – Genova
 • H – hotel (veya H harfinin adı olan acca kullanılır)
 • I – Imola
 • L – Livorno
 • M – Milano
 • N – Napoli
 • O – Otranto
 • P – Palermo
 • Q – Quarto
 • R – Roma
 • S – Savona
 • T – Torino
 • U – Udine
 • V – Venezia
 • Z – Zara (veya Z harfinin adı olan zeta kullanılır)

İtalya'da telefon alfabesinin çok sık kullanılması sayesinde ünlenen bazı şehirler vardır; örneğin Domodossola şehri!

Not: Az önce kullandığımız di sözcüğü Türkçedeki -nın, -nin ekine karşılık gelir. Örneğin

Di dove sei? sorusu

Nerelisiniz? anlamına gelir.

Sono di Eskişehir diye cevap veririm. Yani 'Eskişehirliyim'...

Sono di Roma; Romalıyım.
Sono di Firenze; Floransalıyım.

İtalyancaya yabancı dillerden gelen harfler - Lettere italiane provenienti da lingue straniere

Yabancı dillerden gelen ve günlük hayatta sürekli olarak kullanılan J, K, W, X ve Y harfleri ise İtalyan alfabesinde bulunmaz, yabancı dillerden ödünç alınmışlardır. Tekrarlamak gerekirse:

 • J – i lunga diye adlandırılır ve okunur
 • K – kappa diye adlandırılır ve okunur
 • W – doppiavù diye adlandırılır ve okunur
 • X – ics (veya xilofono) diye adlandırılır ve iks veya ksilofono diye okunur
 • Y – ipsilon diye adlandırılır ve okunur

Ancak oldukça sık kullanıldıklarından alfabenin adeta birer parçası olmuşlardır. Bu harfler yabancı dillerden ödünç alınan sözcüklerde ve yabancı isimlerde görülürler. Çok nadiren İtalyan özel isimlerinde de kullanılabilmektedirler.

İtalyancada harflerin ad ve okunuşları - Nomi e pronunzia delle lettere dell'alfabeto italiano

Aşağıdaki tabloda göreceğiniz gibi, İtalyancada harflerin birer adı vardır. Örneğin f harfi effe olarak, h harfi acca olarak adlandırılır ve tek başlarına olduklarında öyle de okunurlar. Şimdi tüm alfabenin okunuşunu verelim:

Büyük Harf
Lettera Maiuscola
Küçük Harf
Lettera Minuscola
İtalyanca Okunuşu/Adı
Pronunzia / Nome in italiano
Türkçe Okunuşu
Pronunzia in turco
A a a a
B b bi bi
C c ci çi
D d di di
E e e e
F f effe effe
G g gi ci
H h acca akka
I i i i
L l elle elle
M m emme emme
N n enne enne
O o o o
P p pi pi
Q q qu ku
R r erre erre
S s esse esse
T t ti ti
U u u u
V v vu vu
Z z zeta tzeta

 

Lettere italiane

İtalyancada yabancı dillerden gelen harflerin isim ve okunuşları - Nomi e pronunzia delle lettere provenienti da lingue straniere

Yabancı dillerden İtalyanca'ya giren J, K, W, X ve Y harflerinin hiçbiri İtalyanca sözcüklerde kullanılmaz. Bir başka deyişle bu harfleri içeren 'İtalyanca' bir sözcük, özünde İtalyanca değildir, başka bir dilden alınmadır. Bu harfler şu şekilde okunur:

Büyük Harf
Letter Maiuscola
Küçük Harf
Lettera Minuscola
İtalyanca Okunuşu/Adı Pronunzia / Nome in italiano Türkçe Okunuşu Pronunzia in turco Nerelerde kullanılır? Dove si sono usati?
J j i lunga i lunga Yabancı sözcük ve isimlerde
K k kappa kappa Yunanca sözcüklerde, İngilizce ve Almanca isimlerde
W w doppia vu doppia vu Almanca ve İngilizce isim ve sözcüklerde
X x ics iks Yunanca ve Latince sözcüklerde
Y y ipsilon veya i greca ipsilon veya i greka Yunanca sözcüklerde, yabancı isimlerde

X harfi sadece ex ministro (eski bakan), ex direttore (eski yönetici), extra (ekstra) gibi bazı ifadelerde görülür.

Bazı özel durumlar ve kurallar

İtalyan alfabesindeki h hariç tüm sessiz harfler iki kez yan yana gelebilir. Bu gibi durumlarda bu sessiz harfler kuvvetlendirilmiş bir sesle telaffuz edilirler. Örneğin:

 • ghiaccio giyaçço buz
 • inno inno ilahi
 • sussurro sussurro fısıltı
 • giallo callo sarı
 • mamma mamma anne

İtalyancada çift q, yani qq, sadece

 • soqquadro sokkuadro karışıklık, kargaşa
 • soqquadrare sokkuadrare altüst etmek, karışıklık yaratmak, allak bullak etmek

sözcüklerinde bulunur.

q harfi bu şekilde kuvvetlendirildiğinde c harfi yerine geçer.

b, d, f, l, m, n, p, r, t, v sessiz harfleri her zaman aynı sesi verirler.

5 sesli harften a, i ve u da her zaman aynı sesi verirler.

e ve o seslileri ise biri açık, diğeri kapalı olmak üzere iki biçimde söylenirler.

Faydalandığım Bazı Kaynaklar


1 yorum

 1. volkan

  Nisan 28, 2020 at 8:00 pm

  Bu dersin içeriği ile ilgili ekleme ve düzeltmeleriniz için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim.

  Cevapla

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ders Sonu


Bu derste hangi sözcükleri öğrendiniz?

Her dersin sonunda, o derste öğrendiğiniz sözcükleri ve Türkçe karşılıklarını listeliyorum. Tüm bu sözcükler sitenin veritabanında olduğu için site içi arama ile de bu sözcüklere ulaşabilirsiniz.

İtalyanca sözcük Türkçe anlamı
abbiccì
 1. s.m. inv.
  1. alfabe, abc, abece
 2. conoscere l’abbiccì di qualcosa
  1. bir bilimin, bir doktrinin vs. temel elementlerini bilmek
 3. tornare all’abbiccì
  1. en başa dönmek, kökünden yeniden başlamak
acca
 1. s. f. (pl. -che) o m. inv.
  1. İtalyan alfabesinin sekizinci harfinin adı (h harfi)
 2. un acca
  1. sıfır, hiçbir şey
 3. non capire un’acca
  1. hiçbir şey anlamamak
 4. non sapere un’acca
  1. hiçbir şey bilmemek
 5. non valere un’acca
  1. beş para etmemek
alfabeto
 1. s. m.
  1. alfabe
  2. abece
come
 1. avv.
  1. kadar, gibi
  2. olarak, sıfatiyle
  3. nasıl, ne suretle
  4. ne kadar
 2. cong.
  1. gibi
 3. come mai?
  1. niçin, neden?
consonante
 1. s. f. ling.
  1. ünsüz, sessiz harf
effe
 1. s. f.
  1. İtalyan alfabesinin yedinci harfinin adı (f harfi)
etrusco
 1. agg.
  1. etrüsk
  2. etrüsklerle ilgili
 2. s. m.
  1. etrüskçe
ex
 1. prep.
  1. geçmişte bir makamı, bir kişiliği veya bir işlevi olan bir öznenin önüne, kimi zaman – işaretiyle eklenen (ex direttore) ve eski anlamına gelen sözcük
fenicio
 1. agg.
  1. Fenikeye ait
  2. Fenikeli
  3. Fenike dili
ghiaccio
 1. s. m.
  1. buz
  2. buz gibi, donmuş (sıfat)
giallo
 1. agg.
  1. sarı
 2. s. m.
  1. sarı renk
  2. esrarengiz olay
  3. sarı ırk
inno
 1. s. m.
  1. marş (müzik)
  2. ilahi, ezgi
italiano
 1. agg. e s. m. (f. -a)
  1. italyan
 2. s. m. solo sing.
  1. italyanca
mamma
 1. s. f.
  1. anne, ana
ministro
 1. s. m.
  1. bakan
  2. Protestan papazı
parola
 1. s. f.
  1. sözcük, kelime
  2. söz, laf
  3. söz, güfte
pronunzia
 1. s. f.
  1. söyleyiş, söyleniş, telaffuz
  2. ağız
  3. söyleyiş biçimi, telaffuz şekli
proveniente
 1. agg.
  1. -den gelen
  2. … kaynaklı
soqquadro
 1. s. m.
  1. karışıklık, kargaşa
sussurro
 1. s. m.
  1. çağıltı, çağlama, uğultu
  2. fısıltı, fısıldama
telefonico
 1. agg.
  1. telefonla ilgili, telefona ait
  2. telefonla yapılan
vocale
 1. agg.
  1. ses telleriyle ilgili
  2. insan sesiyle ilgili, vokal
 2. s. f.
  1. ünlü, sesli harf
zeta
 1. s. f.
  1. İtalyancada z ünsüz harfinin adı
 2. dall’a alla zeta
  1. a’dan z’ye, baştan sona
  2. gli racconterò tutto dall’a alla z. Ona herşeyi baştan sona anlatacağım.
maiuscolo
 1. agg.
  1. büyük (harfler için)
  2. majüskül
 2. fig.
  1. çok büyük
minuscolo
 1. s. m.
  1. küçük harf
 2. agg.
  1. çok küçük, ufacık
direttore
 1. s. m.
  1. yönetici
  2. müdür
  3. direktör
francese
 1. agg.
  1. Fransız, Fransa ile ilgili
 2. s. m.
  1. Fransızca
greco
 1. agg. e s. m.
  1. Yunan, Grek
  2. Yunanca
lingua
 1. s. f.
  1. dil (ağızdaki)
  2. dil, lisan (konuşulan)
  3. anlatım, üslup, dil
latino
 1. agg.
  1. Latin
  2. Latinlerle ilgili, Latinlere özgü
 2. s. m.
  1. Latince
nome
 1. s. m.
  1. ad, isim
 2. nome proprio
  1. özel isim
straniero
 1. agg. e s. m.
  1. yabancı
turco
 1. agg.
  1. Türkiye, Türkler ve Türkçe ile ilgili
  2. Türk
 2. s. m.
  1. Türk dili, Türkçe
tedesco
 1. agg. e s. m. (f. -a; pl. m. -chi)
  1. Almanya veya Almanlarla ilgili
  2. Alman
  3. Almanca

Sitede neler var?

Günün Sözcüğü

californiano

 1. agg.
  1. Kaliforniya'ya ait
  2. Kaliforniyalı