İspanyolca’da sayılar

İspanyolca’da birden ona kadar nasıl sayılır? İspanyolca’da sayılar nasıl oluşturulur? Bu yazıda İspanyolca’da rakamların nasıl söylendiğini göreceksiniz.

sıfırcero
biruno
ikidos
üçtres
dörtcuatro
beşcinco
altıseis
yedisiete
sekizocho
dokuznueve
ondiez
on bironce
onikidoce
on üçtrece
on dörtcatorce
onbeşquince
on altıdieciseis
on yedidiecisiete
onsekizdieciocho
on dokuzdiecinueve
yirmiveinte
yirmi birveintiuno
yirmi ikiveintidos
otuztreinta
kırkcuarenta
ellicincuenta
altmışsesenta
yetmişsetenta
seksenochenta
doksannoventa
yüzcien
yüz birciento uno
iki yüzdoscientos
üçyüztrescientos
dört yüzcuatrocientos
beş yüzquinientos
altı yüzseiscientos
yediyüzsetecientos
sekiz yüzochocientos
dokuz yüznovecientos
binmil
ilkprimero
ikincisegundo
üçüncütercero
dördüncücuarto
beşinciquinto
altıncısexto
yedinciséptimo
sekizincioctavo
dokuzuncunoveno
onuncudécimo
sonúltimo
çeyrekun cuarto
üçte birun tercio
yarıuna mitad
yüzdepor ciento

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir